1 IZVRŠITELJ/ICA
Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- završen sveučilišni diplomski studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačen studij,
- pet godina rada u muzejskoj djelatnosti, ili deset godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja,
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ima znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.
Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja/icu lokalnog muzeja koji obavlja muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano ovim natječajem, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ima znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Kandidat za ravnatelja/icu uz Prijavu na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice prilaže:
- diplomu u izvorniku ili u ovjerenoj fotokopiji,
- dokaz o godinama rada u skladu s uvjetima iz ovog Natječaja,
- dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika ili vlastoručno potpisanu izjavu o tome,
- presliku osobne iskaznice ili domovnicu,
- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana,
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja,
- životopis.
- suglasnost (privolu) za korištenje osobnih podataka

Ravnatelja/icu imenuje ministar kulture uz prethodno pribavljeno mišljenje gradonačelnika Grada Malog Lošinja, na četiri godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Muzej Apoksiomena – Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Apoksiomena, Riva lošinjskih kapetana 13., 51 550 Mali Lošinj s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Muzeja Apoksiomena“, u roku od 15 dana od dana objave u dnevnom tisku i u Narodnim novinama.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.